معرفی همایش

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمي و کيفي ادبیات و فرهنگ و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي زبان و ادب ، فرهنگ و تاریخ، سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ در چندین محور تخصصی همراه با سخنرانی و ارایه مقاله، کارگاه تخصصی و هم اندیشی علمی با همکاری استادان داخلی و خارجی در آبان ماه 1398 در کشور گرجستان شهر تفلیس دانشگاه بین االمللی نیوویژن برگزار خواهد گردید.

دومین دوره کنفرانس در تفلیس با همکاری دانشگاه نیوویژن ، سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و مشارکت رايزني فرهنگي ج.ا.ا و آکادمی بین المللی علوم گرجستان در تفليس برگزار گردید.

دانشگاه بین المللی نیو ویژن ، دانشگاه بین المللی قفقاز و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزارکنندگان و مشارکت گنندگان اصلی این دوره کنفرانس می باشند.